Compliance Oficer Roku

Stowarzyszenia Compliance Polska
zgłoś swojego kandydata za rok 2022

Tytuł Compliance Oficera Roku przyznawany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska zespołom i osobom zajmującym się tematyką compliance i AML.

W tym roku już po raz siódmy Stowarzyszenie zamierza wyróżnić i uczcić wybitne osiągnięcia, innowacyjność i współpracę w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej oraz compliance. Nagroda ta wyróżnia compliance oficerów, wewnętrzne zespoły ds. zgodności i ich partnerów branżowych oraz niezależnych ekspertów, którzy podnoszą standardy zgodności w Polsce.

Zdobycie nagrody Compliance Oficera Roku jest niezależnym i ważnym potwierdzeniem dla osób, zespołów, projektów i partnerstw opartych na doskonałości i dobrych praktykach.

Dzięki nagrodzie Compliance Oficera Roku najlepsi specjaliści – laureaci nagrody:

 • budują markę i uznanie dla działań compliance w swoich firmach;
 • zapewniają swoim Klientom pewność i wzmacniają swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wartości compliance;
 • stawiają politykę compliance w pozytywnym świetle jako czynnik rozwijający etyczny biznes;
 • silnie wzmacniają swoją osobistą markę jako osoby stojącej za rozwojem compliance w swojej organizacji​;
 • promują najlepsze praktyki i podnoszą standardy w całej branży.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas
9. Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML

>>> zobacz szczegóły
>>> zostań partnerem Konferencji

9 Konferencja AML & Compliance

Nagroda Compliance Oficer Roku 2022

Kandydatury przyjmowane są do 28 lutego 2023 roku.

Do zgłaszania kandydatek lub kandydatów uprawnieni są Członkowie (Zwyczajni, Wspierający i Honorowi) Stowarzyszenia.

 

Regulamin przyznawania Nagrody – pobierz »

Polityka Prywatności – pobierz »

Klauzula Informacyjna – pobierz »

Nagroda Compliance Oficer Roku SCP będzie przyznawana osobie pracującej jako compliance oficer w strukturach biznesowych lub jako ekspert / konsultant działający na rzecz organizacji biznesowych, która:

 • wykracza poza standardowe działania aby zapewnić, że zgodność ze najwyższymi standardami, etyką i prawem (compliance) jest stawiana na pierwszym miejscu w codziennej działalności obsługiwanej przez niego / nią firmy, lub
 • prowadzi swój zespół przy użyciu innowacyjnych rozwiązań z zakresu compliance, zapewniając zgodność swojej działalności z ciągle zmieniającym się krajobrazem biznesowym i prawnym w zakresie compliance.

Zgłaszający kandydata lub kandydatkę do nagrody za rok 2022 przedstawia:

 • Imię i nazwisko kandydatki lub kandydata
 • Uzasadnienie dla wyboru, uwzględniające spełnianie powyższych kryteriów

   Zgłoszenie kandydata do nagrody Compliance Oficera Roku 2022
   Stowarzyszenia Compliance Polska 

   Zgłoszenie do nagrody Compliance Oficer Roku 2022

    Uzasadnienie wyboru, uwzględniające spełnianie poniższych kryteriów:

    • Kandydat / kandydatka wykracza poza standardowe działania aby zapewnić, że zgodność z najwyższymi standardami, etyką i prawem (compliance) jest stawiana na pierwszym miejscu w codziennej działalności obsługiwanej przez niego / nią firmy, lub

    • Kandydat / kandydatka prowadzi swój zespół przy użyciu innowacyjnych rozwiązań z zakresu compliance, zapewniając zgodność swojej działalności z ciągle zmieniającym się krajobrazem biznesowym i prawnym w zakresie compliance.

    Zgłaszając powyższą kandydaturę oświadczam, że w miarę mojej wiedzy osoba zgłaszanego przeze mnie Kandydata:

    • posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami;

    • nie został uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie być karaną w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;

    • nie dopuszcza się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego;

    • nie został uznaną prawomocnym wyrokiem za winną przestępstwa, w szczególności:

     • na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;

     • związanego z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;

     • podatkowego;

     • inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów;

    • nie został objęty przez:

     • istotne obecne lub przeszłe dochodzenie lub działania służące egzekwowaniu prawa w stosunku do Kandydatka lub kandydata bądź nałożenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych;

     • istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.

    • nie jest Osobą Publiczną w rozumieniu procedury oraz nie może pozostawać w konflikcie interesów, o którym mowa w pkt 1.5 procedury przyznawania Nagrody Compliance Oficera Roku Stowarzyszenia Compliance Polska.

    Laureaci Nagrody Compliance Oficera Roku
    Stowarzyszenia Compliance Polska

    dr Łukasz Cichy

    dr Łukasz Cichy

    Ekspert GRC

    Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

    dr Oskar Filipowski

    dr Oskar Filipowski

    Chief Compliance Officer w Polpharma S.A

    Radca prawny. Był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. Doradza przedsiębiorcom jako ekspert z zakresu zarządzania zgodnością, ryzykiem oraz ciągłością działania. Autor publikacji z zakresu compliance oraz prelegent wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Posiada certyfikaty: Auditor wewnętrzny ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001, Zentrale Mittelstuffe Deutch (ZMP), (CPE) Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer.

    Paweł Gładysz

    Paweł Gładysz

    Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao. Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem. Inspektor Nadzoru.

    Arbiter Sądu Polubownego przy KNF oraz Sędzia Sądu Polubownego przy KDPW.
    Uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich m.in. jako Arbiter i Z-ca Rzecznika Sądu Polubownego oraz członek Komisji Etyki. W latach 2013-2021 Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego – współautor Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i 2021.
    Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w latach 2006-2010.
    Marcin Gomoła

    Marcin Gomoła

    Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie S.A.

    Był członkiem Rady Nadzorczej PZU TFI S.A., Przewodniczącym Komitetu Audytu i członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Doświadczenie zdobywał m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego BGK (2006), Zastępca Przewodniczącego KNF (2006-2007). Od 2014 roku Sekretarz Komitetu Compliance przy GPW w Warszawie S.A., następnie od 2017 roku Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW, a od 2018 roku wiceprzewodniczący Komitetu Compliance. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Polnord S.A..

    prof. Bartosz Makowicz

    prof. Bartosz Makowicz

    Założyciel i dyrektor Viadrina Compliance Center

    Profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie. Jest założycielem i dyrektorem Viadrina Compliance Center, interdyscyplinarnego centrum badawczego i think-tanku ds. zarządzania, ryzyka i zgodności.

    Dariusz Polaczyk

    Dariusz Polaczyk

    Risk & Security Manager w Currency One SA

    Piotr Sobków

    Piotr Sobków

    Członek Zarządu IDM

    Związany z rynkiem kapitałowym od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. Pracował jako Inspektor Nadzoru m.in w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., PKO/Handlowy PTE S.A. i innych insytycjach rynku finansowego. 
    Pełni funkcję Członka Zarządu IDM oraz Stowarzyszenia Compliance Polska.

    Grzegorz Włodarczyk

    Grzegorz Włodarczyk

    Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i bankowości inwestycyjnej w Departamencie Zgodności BGK

    Ekspert zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MIFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego.
    Autor ComplianceMiFID.com, project manager, szkoleniowiec. Wykładowca studiów podyplomowych SGH. Autor unikalnego cyklu szkoleniowego, trener oraz współautor podręcznika do samodzielnej nauki – Certyfikowany Compliance Oficer Markets & Investments. Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska.