Laureatem nagrody Compliance Oficera Roku 2022 został
pan Andrzej Otto 

Praktyk w zakresie AML z ponad 25 letnim doświadczeniem. Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych oraz pracownik odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AMLRO). Współautor publikacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych przez Wolters Kluwer: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewodnik praktyczny (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2023). Autor artykułów dotyczących tej tematyki publikowanych na LinkedIn. Autor i prowadzący szkolenia z zakresu AML.

Z zamiłowania projektant i wykonawca aplikacji wspierających funkcje compliance w oparciu o MS Access, MS Outlook, VBA i SQL.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia). A także studiów podyplomowych w zakresie: bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, audytu wewnętrznego w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zobacz uroczyste wręczenie nagrody
podczas 9. Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML

20 marca 2023

Tytuł Compliance Oficera Roku przyznawany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska zespołom i osobom zajmującym się tematyką compliance i AML.

W tym roku już po raz szósty Stowarzyszenie wyróżniło i uczciło wybitne osiągnięcia, innowacyjność i współpracę w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej oraz compliance. Nagroda ta wyróżnia compliance oficerów, wewnętrzne zespoły ds. zgodności i ich partnerów branżowych oraz niezależnych ekspertów, którzy podnoszą standardy zgodności w Polsce.

Zdobycie nagrody Compliance Oficera Roku jest niezależnym i ważnym potwierdzeniem dla osób, zespołów, projektów i partnerstw opartych na doskonałości i dobrych praktykach.

Dzięki nagrodzie Compliance Oficera Roku najlepsi specjaliści – laureaci nagrody:

 • budują markę i uznanie dla działań compliance w swoich firmach;
 • zapewniają swoim Klientom pewność i wzmacniają swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wartości compliance;
 • stawiają politykę compliance w pozytywnym świetle jako czynnik rozwijający etyczny biznes;
 • silnie wzmacniają swoją osobistą markę jako osoby stojącej za rozwojem compliance w swojej organizacji​;
 • promują najlepsze praktyki i podnoszą standardy w całej branży.

Laureaci Nagrody Compliance Oficera Roku
Stowarzyszenia Compliance Polska

dr Łukasz Cichy

dr Łukasz Cichy

Ekspert GRC

Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

Andrzej Otto

Andrzej Otto

PRAKTYK W ZAKRESIE AML Z PONAD 25 LETNIM DOŚWIADCZENIEM

Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych oraz pracownik odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AMLRO). Współautor publikacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych przez Wolters Kluwer: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewodnik praktyczny (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2023).

Paweł Gładysz

Paweł Gładysz

Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao. Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem. Inspektor Nadzoru.

Arbiter Sądu Polubownego przy KNF oraz Sędzia Sądu Polubownego przy KDPW.
Uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich m.in. jako Arbiter i Z-ca Rzecznika Sądu Polubownego oraz członek Komisji Etyki. W latach 2013-2021 Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego – współautor Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i 2021.
Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w latach 2006-2010.
Marcin Gomoła

Marcin Gomoła

Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie S.A.

Był członkiem Rady Nadzorczej PZU TFI S.A., Przewodniczącym Komitetu Audytu i członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Doświadczenie zdobywał m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego BGK (2006), Zastępca Przewodniczącego KNF (2006-2007). Od 2014 roku Sekretarz Komitetu Compliance przy GPW w Warszawie S.A., następnie od 2017 roku Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW, a od 2018 roku wiceprzewodniczący Komitetu Compliance. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Polnord S.A..

prof. Bartosz Makowicz

prof. Bartosz Makowicz

Założyciel i dyrektor Viadrina Compliance Center

Profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie. Jest założycielem i dyrektorem Viadrina Compliance Center, interdyscyplinarnego centrum badawczego i think-tanku ds. zarządzania, ryzyka i zgodności.

Dariusz Polaczyk

Dariusz Polaczyk

Risk & Security Manager w Currency One SA

Piotr Sobków

Piotr Sobków

Członek Zarządu IDM

Związany z rynkiem kapitałowym od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. Pracował jako Inspektor Nadzoru m.in w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., PKO/Handlowy PTE S.A. i innych insytycjach rynku finansowego. 
Pełni funkcję Członka Zarządu IDM oraz Stowarzyszenia Compliance Polska.

Grzegorz Włodarczyk

Grzegorz Włodarczyk

Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i bankowości inwestycyjnej w Departamencie Zgodności BGK

Ekspert zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MIFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego.
Autor ComplianceMiFID.com, project manager, szkoleniowiec. Wykładowca studiów podyplomowych SGH. Autor unikalnego cyklu szkoleniowego, trener oraz współautor podręcznika do samodzielnej nauki – Certyfikowany Compliance Oficer Markets & Investments. Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska.

Nagroda Compliance Oficer Roku 2023

Kandydatury przyjmowane są do 28 lutego 2024 roku.

Do zgłaszania kandydatek lub kandydatów uprawnieni są Członkowie (Zwyczajni, Wspierający i Honorowi) Stowarzyszenia.

 

Regulamin przyznawania Nagrody – pobierz »

Polityka Prywatności – pobierz »

Klauzula Informacyjna – pobierz »

Nagroda Compliance Oficer Roku SCP będzie przyznawana osobie pracującej jako compliance oficer w strukturach biznesowych lub jako ekspert / konsultant działający na rzecz organizacji biznesowych, która:

 • wykracza poza standardowe działania aby zapewnić, że zgodność ze najwyższymi standardami, etyką i prawem (compliance) jest stawiana na pierwszym miejscu w codziennej działalności obsługiwanej przez niego / nią firmy, lub
 • prowadzi swój zespół przy użyciu innowacyjnych rozwiązań z zakresu compliance, zapewniając zgodność swojej działalności z ciągle zmieniającym się krajobrazem biznesowym i prawnym w zakresie compliance.

Zgłaszający kandydata lub kandydatkę do nagrody za rok 2023 przedstawia:

 • Imię i nazwisko kandydatki lub kandydata
 • Uzasadnienie dla wyboru, uwzględniające spełnianie powyższych kryteriów

   Zgłoszenie kandydata do nagrody Compliance Oficera Roku 2022
   Stowarzyszenia Compliance Polska 

   Zgłoszenie do nagrody Compliance Oficer Roku 2023

    Uzasadnienie wyboru, uwzględniające spełnianie poniższych kryteriów:

    • Kandydat / kandydatka wykracza poza standardowe działania aby zapewnić, że zgodność z najwyższymi standardami, etyką i prawem (compliance) jest stawiana na pierwszym miejscu w codziennej działalności obsługiwanej przez niego / nią firmy, lub

    • Kandydat / kandydatka prowadzi swój zespół przy użyciu innowacyjnych rozwiązań z zakresu compliance, zapewniając zgodność swojej działalności z ciągle zmieniającym się krajobrazem biznesowym i prawnym w zakresie compliance.

    Zgłaszając powyższą kandydaturę oświadczam, że w miarę mojej wiedzy osoba zgłaszanego przeze mnie Kandydata:

    • posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami;

    • nie został uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie być karaną w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;

    • nie dopuszcza się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego;

    • nie został uznaną prawomocnym wyrokiem za winną przestępstwa, w szczególności:

     • na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;

     • związanego z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;

     • podatkowego;

     • inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów;

    • nie został objęty przez:

     • istotne obecne lub przeszłe dochodzenie lub działania służące egzekwowaniu prawa w stosunku do Kandydatka lub kandydata bądź nałożenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych;

     • istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.

    • nie jest Osobą Publiczną w rozumieniu procedury oraz nie może pozostawać w konflikcie interesów, o którym mowa w pkt 1.5 procedury przyznawania Nagrody Compliance Oficera Roku Stowarzyszenia Compliance Polska.