Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

ZWALCZANIE PRZESTĘPSTW FINANSOWYCH W OPARCIU O KRYMINALISTYCZNĄ ANALIZĘ I OCENĘ ZJAWISKA

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu poświęconym istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w procesie wykrywania, zwalczania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych.

Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony monitoringowi i analizie transakcji w aspekcie kryminalistycznym, zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem instytucji obowiązanych do prania pieniędzy, problematyce transakcji podejrzanych oraz prowadzeniu dochodzeń przez instytucje obowiązane i właściwe organy ścigania.

Drugi dzień szkolenia jest poświęcony procesowi monitorowania i analizy transakcji na podstawie case study, realizacji obowiązku przekazania informacji o transakcjach podejrzanych w oparciu o praktyczne przykłady, blokadzie rachunku / wstrzymaniu transakcji oraz sankcjom związanym z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji.

Dla kogo jest szkolenie compliance z przeciwdziałania przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji?

Szkolenie compliance/ AML dedykowane jest dla:

 • Przedstawicieli Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych,
 • SKOK-ów,
 • Dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
 • Notariuszy, Biegłych Rewidentów, Doradców Podatkowych,
 • Prawników, Adwokatów, Radców Prawnych, Prokurentów i Audytorów.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji  – zagadnienia poruszane podczas szkolenia compliance

 • Jakie są ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, którymi należy zarządzać?
 • Zarządzanie ryzykiem w oparciu o ustawę aml w polsce.
 • Postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna instytucji obowiązanych.
 • Monitorowanie transakcji i aktywności klienta.
 • Monitorowanie transakcji w zakresie sankcji i pep.
 • Prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez instytucję obowiązaną.
 • Przekazywanie informacji o transakcjach w świetle przepisów ustawy AML.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu compliance – Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji?

 • Poznasz kryminologiczną charakterystykę przestępstwa prania pieniędzy.
 • Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy.
 • Poznasz działania organów ścigania oraz odpowiedzialność cywilną instytucji obowiązanych.
 • Dowiesz się jak monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem.
 • Poznasz zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków.
 • Dowiesz się jak raportować informacje o transakcjach.
 • Poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji.
 • Będziesz umieć właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji.
 • Poznasz techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy.
 • Nauczysz się rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.
 • Dowiesz się kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF.

Program szkolenia compliance – przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

DZIEŃ 1

8.45   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

JAKIE SĄ RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU, KTÓRYMI NALEŻY ZARZĄDZAĆ?

 • Jak prane są pieniądze? Charakterystyka działań przestępczych;
 • Nowoczesne metody prania pieniędzy np. kryptowaluty;
 • Powiązania między praniem pieniędzy a korupcją;
 • Wykorzystanie instytucji obowiązanej w procederze prania pieniędzy;
 • Obowiązki instytucji obowiązanej w zwalczaniu procederu prania pieniędzy.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OPARCIU O USTAWĘ AML W POLSCE

 • Co to jest podejście oparte na ryzyku AML/CFT?
 • Określenie apetytu na ryzyko instytucji obowiązanej;
 • Proces akceptacji klienta indywidualnego i biznesowego;
 • Jakie czynniki generują podwyższenie ryzyka klienta?
 • Wprowadzenie do monitoringu transakcji i relacji z klientem.

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

 • Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących prania pieniędzy;
 • Współpraca z organami ścigania podczas prowadzonego postępowania;
 • Prowadzenie czynności przez organy ścigania (m. in. przesłuchanie pracowników);
 • Tajemnica bankowa w prowadzonym postępowaniu;
 • Odpowiedzialność cywilna w związku z niedopełnieniem obowiązków ustawowych i wynikłej z tego tytułu szkody;
 • Równoważenie potrzeb organów ścigania z naruszeniem poufności informacji dotyczących klientów.

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia

Program szkolenia compliance – przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

DZIEŃ 2

8.45   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

MONITOROWANIE TRANSAKCJI I AKTYWNOŚCI KLIENTA

 • Opracowywanie standardów monitorowania transakcji i aktywności klientów;
 • Profilowanie klientów i wykorzystywanie informacji CDD do celów monitorowania;
 • Sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu;
 • Programy do monitorowania transakcji: automatyczne i ręczne;
 • Oparte na analizie ryzyka ramy monitorowania i filtrowania transakcji;
 • Obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji.

MONITOROWANIE TRANSAKCJI W ZAKRESIE SANKCJI I PEP

 • Monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych;
 • Monitorowanie tytułów transakcji;
 • Weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowy;
 • Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków;
 • Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków.

PROWADZENIE DOCHODZEŃ W SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY PRZE INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ

 • Proces eskalacji – SAR oraz STR oraz niezbędna dokumentacja;
 • Zgłaszane próby prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Najczęstsze źródła wszczętych dochodzeń przez GIIF;
 • Komunikacja i współpraca z organami ścigania.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY AML

 • Kiedy uruchomić procedurę wstrzymania transakcji,
 • Wstrzymanie transakcji i blokady rachunku,
 • Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case study.

15.00 Zakończenie szkolenia