Struktura

SCP jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, którego władzę najwyższą stanowi Walne Zebranie Członków zbierające się co najmniej raz do roku. Władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd wybierany w drodze głosowania jawnego przez jego Członków. Zarząd ten składa się z obecnie z 5 osób, spośród których wybierany jest jego Przewodniczący oraz Sekretarz.

Nadzór nad bieżąca działalnością Stowarzyszenia prowadzi Komisja Rewizyjna składająca się obecnie z 3 osób, spośród których wybierany jest Przewodniczący. Członkowie Komisji zobowiązani są do kontroli działalności Stowarzyszenia, oceny działalności jego władz i przedstawienia tej oceny Walnemu Zebraniu.

Komisja uprawniona jest również do rozpatrywania zaistniałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia sporów dotyczących jego działalności. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.