A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Wspólnik spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, który posiada wyemitowane akcje tejże spółki.  Akcjonariuszem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.  W spółce komandytowo-akcyjnej akcjonariusze pełnią funkcję bierną.

AML

AML = Anti-Money Laundering. Dotyczy wszystkich działań, które podejmują instytucje finansowe i obowiązane. Działania te mają na celu przeciwdziałanie zjawisku prania pieniędzy.

AML Officer

AML Officer jest odpowiedzialny za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej.  W zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym AML Officer koncentruje się na wewnętrznych systemach kontroli, monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zgłaszania procederów prania pieniędzy.  Zapewnia, że instytucja obowiązana nie jest narażona na sankcje karne, finansowe i reputacyjne

B

BANCASSURANCE

Współpraca instytucji bankowej i ubezpieczeniowej.  Pośrednictwo banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych.

BENEFICJENT RZECZYWISTY

Stosownie do definicji znajdującej się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML przez definicję beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

 1. w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
  – osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  – osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), lub
  – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 2. w przypadku trustu:
  – założyciela,
  – powiernika,
  – nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  – beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
  – inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
  – inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

  C

  COMPLIANCE

  Zapewnianie zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (tzw. hard law) oraz regulacjami wewnętrznymi i rozmaitymi standardami i normami (soft law). 
  Zarządzanie ryzykiem braku zgodności z przepisami prawa, standardami oraz rekomendacjami nadzorczymi.

  COMPLIANCE OFFICER

  Ma za zadanie minimalizowanie ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. 

  CRBR

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Aktualne szkolenia Compliance

  Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

  compliance

  D

  DYREKTYWA CRD

  CRD (ang. Capital Requirement Directive) – Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych. Uchwalona przez Parlament Europejski 28 września 2005 r. Postanowienia CRD obowiązują od 1 stycznia 2007 r. państwa członkowskie UE.

  E

  EBA

  Europejski Bank Centralny. Wydaje regulacje dotyczące roli i zadań AML Officera.

  ESRB

  Jest to skrót od European Systemic Risk Board. Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

  ESMA

  Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – organ Unii Europejskiej o profilu ekonomicznym, będący następcą CESR.

  EIOPA

  Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.
  Wspiera stabilności systemu finansowego, przejrzystości rynków i produktów finansowych. Ma za zadanie ochronę właścicieli polis, członków programów emerytalnych i osób uposażonych.

  ECB

  Europejski Bank Centralny, bank centralny wspólnej waluty Unii Europejskiej. Odpowiedzialny za emisję oraz ochronę siły nabywczej euro, a tym samym utrzymanie stabilności cen w strefie euro.

  F

  FAZY PRANIA PIENIĘDZY

  Następują po sobie kolejno. Mogą występować osobno. Na etapie każdej z faz można doprowadzić do udaremnienia próby obrotu nielegalnymi pieniędzmi, czy wykrycia całego procederu. Fazy to 
  lokowanie, maskowanie, integracja.
  Fazy występują zarówno w Polsce, jak i za granicą. Możemy przyjąć, że teoretyczny schemat faz prania pieniędzy jest jednolity dla rynku lokalnego i międzynarodowego.

  FUNKCJE COMPLIANCE

  Sprowadzają się do budowania reputacji przedsiębiorstwa, a także wpływają na dozę zaufania ze strony kontrahentów i klientów.
  Funkcja ochronna
  Ochrona interesów przedsiębiorcy, jego kadry zarządzającej oraz pracowników i kontrahentów.  Funkcja doradcza i informacyjna
  powinna występować między innym w procedurach, które będą przykładem zachowania dla pracowników. Funkcja kontrolna i dowodowa
  kontrola i sprawowanie pieczy nad prawidłowością przeprowadzania procedur w firmie, gromadzenie dokumentacji compliance.

   

  Aktualne szkolenia Compliance

  Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

  compliance

  G

  GIIF

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  GIODO

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – organ do spraw ochrony danych osobowych w latach 1997–2018.

  H

  I

  ICO

  Initial Coin Offerings. Metoda pozyskiwania kapitału w postaci kryptowalut lub tokenów, w celu finansowania przedsięwzięcia.

  INSTYTUCJA OBOWIĄZANA

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku obliguje do wypełnienia obowiązków prawnych tzw. instytucje obowiązane. Są to zarówno podmioty (firmy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia), jak i indywidualni przedsiębiorcy.

  Szczegółowy wykaz instytucji obowiązanych określany został w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  .

  J

  K

  KDPW

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – spółka akcyjna, centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

  KNF

  Komisja Nadzoru Finansowego – organ właściwy do sprawowania nadzoru nad instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów UE.

  KYC

  Know Your Customer (inaczej: Poznaj Swojego Klienta – PSK).  Procedura należytej staranności jaka stosują instytucje do zidentyfikowania swoich klientów i uzyskania odpowiednich oraz trafnych informacji wymaganych do prowadzenia interesów ze stroną zainteresowaną.

  Dobrze przygotowany program KYC to elementem polityki bezpieczeństwa każdej instytucji w obszarze zapobiegania procederowi prania pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju fałszerstw.

  KYC OFFICER

  Przeciwdziała nadużyciom finansowym i wdraża procedury bezpiecznego nawiązywania relacji z klientami.

  L

  Ł

  ŁAD WEWNĘTRZNY W BANKACH

  System zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność, wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku.

  M

  MAD II/MAR

  MIFID

  MIFID II

  N

  NBP

  Narodowy Bank Polski – polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. Bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej.

  NFT

  Non-Fungible Token, niezamienny token, będący nośnikiem cyfrowych aktywów. Może reprezentować przedmioty materialne oraz niematerialne.

  O

  OCHRONA DANYCH W OBSZARZE AML/CFT 6

  P

  PEP

  Z angielskiego Politically Exposed Person. Czyli osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne.

  PRANIE PIENIĘDZY

  Wprowadzenie pieniędzy z nielegalnych źródeł do legalnego obrotu. Może mieć zasięg lokalny, międzynarodowy i globalny. Przedmioty pochodzące z kradzieży, handel bronią, czy lichwiarskie pożyczki i ich oprocentowania oraz odsetki tych pożyczek również zaliczane są do prania pieniędzy.

  Aktualne szkolenia Compliance

  Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

  compliance

  R

  REKOMENDACJA H

  Dotyczy systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

  REKOMENDACJA KNF

  Wspólnik spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, który posiada wyemitowane akcje tejże spółki.  Akcjonariuszem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.  W spółce komandytowo-akcyjnej akcjonariusze pełnią funkcję bierną.

  REKOMENDACJA M

  Dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.

  REKOMENDACJA Z

  Dotyczy zarządzania bankiem i ładu kompetencyjnego w banku. Zbiór dobrych praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego w bankach, zarządzania ryzykiem i funkcji compliance.

  ROZPORZĄDZENIE CRR

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.).

  S

  SYGNALISTA

  Osoba kontrolująca instytucję i jej członków, dzięki której można zidentyfikować nadużycia, a tym samym zapobiegać im w przyszłości.

  Ś

  ŚBF

  Środki bezpieczeństwa finansowego.  Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta oraz beneficjenta rzeczywistego. Bieżący monitoring przeprowadzanych transakcji w celu określenia finalnego poziomu ryzyka klienta.

  T

  TRÓJKĄT NADUŻYĆ CRESSEYA

  Metoda, dzięki której przedsiębiorca ma możliwość identyfikacji zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, a także grupy pracowników szczególnego ryzyka.

  U

  UBO

  Ultimate Business Owner, lub Ultimate Beneficial Owner. Ostateczny beneficjent rzeczywisty, często skracane do beneficjent rzeczywisty.

  UOKIK

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – polski urząd antymonopolowy obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej.

  USTAWA AML

  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).

  W

  WHISTLEBLOWING

  Whistleblowing to raportowanie przez obecnych lub byłych pracowników o nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktykach pracodawców.

  WYTYCZNE ESMA

  Wytyczne skierowane do krajowych organów nadzoru lub uczestników rynku finansowego. Stosowanie wytycznych ESMA oznacza posługiwanie się wytycznymi przez organ nadzoru w praktyce nadzorczej. Krajowy organ nadzoru ma 2 miesiące na potwierdzenie stosowania się do wytycznych. Jeśli nie, musi podać stosowne uzasadnienie do ESMA.

  Z

  ZGŁOSZENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

  Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl

  Na podstawie  art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mowa jest o zgłoszeniu, które jest składne w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wzór dokumentu elektronicznego jest dostępny w Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych nr wzoru 2019/08/22/8410

   Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

  •  dane identyfikacyjne spółki:
   • nazwa (firma)
   • forma organizacyjna
   • siedziba
   • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
   • NIP
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
   • imię i nazwisko
   • obywatelstwo
   • państwo zamieszkania
   • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
   • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

   Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7. dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.