Chcesz poszerzyć swoje kompetencje i pracować jako compliance manager? A może szukasz informacji o tym, jaki zakres obowiązków ma compliance officer? Przygotowaliśmy dla Ciebie obszerne odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Gdzie najczęściej pracuje compliance manager?

Stanowisko compliance manager/officer jest w bankowości od lat obligatoryjne, jednak obecnie w złożonym otoczeniu biznesowym, coraz więcej firm potrzebuje funkcji i komórek odpowiedzialnych za utrzymanie zgodności podejmowanych w organizacji działań i decyzji z literą prawa. Najczęściej stanowisko compliance manager powoływane jest w firmach brokerskich, IT, ubezpieczeniowych, czy finansowych, a także w przedsiębiorstwach obowiązanych, które podlegają regulacjom prawnym ustaw compliance i aml.

Kim jest compliance manager?

Compliance manager może być nazywany również dyrektorem ds. zgodności czy kierownikiem. Główna rola compliance managera to zarządzanie i minimalizowanie ryzyka niezgodności działań przedsiębiorstwa z literą prawa i respektowaniem ustaw, dyrektyw i regulaminów nałożonych na to przedsiębiorstwo. Dotyczy to również regulacji wewnętrznych firmy powiązanych z jej normami, dobrymi praktykami, czy odgórnie ustanowionymi standardami firmy.

Cele działania compliance managera

Główne cele, które realizuje compliance manager skupiają się wokół przestrzegania prawa, działań antykorupcyjnych i prewencji. Do tych celów zaliczamy między innymi:

 • zapobieganie ryzyku prowadzenia firmy w sposób niezgodny z literą prawa,
 • zapobieganie ryzyka strat finansowych,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia utraty reputacji przedsiębiorstwa z powodu nieprzestrzegania przyjętych norm prawnych, jak też etycznych i społecznych.

Co dokładnie robi compliance manager?

Do obowiązków compliance managera, a także powołanych działów compliance należą między innymi:

 • przygotowanie strategii compliance,
 • przygotowanie planu operacyjnego niezbędnego do zapewnienia zgodności z prawem,
 • inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur i standardów organizacji w zakresie etyki i metod działania,
 • monitoring przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
 • kontrola prowadzonych działań przez przedsiębiorstwo pod kątem zgodności,
 • wdrożenie i zapewnienie standardów postępowania z informacjami poufnymi,
 • wprowadzenie procedury ochrony danych osobowych,
 • współpraca we wdrażaniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • współpraca z managerami AML.

Ponadto do obowiązków compliance managera należy również:

 • raportowanie stanu przestrzegania prawa,
 • doradzanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksu postępowania, standardów rynkowych, i dobrych praktyk,
 • zapobieganie konfliktom interesu w przedsiębiorstwie,
 • monitorowanie umów z kontrahentami,
 • organizacja sygnalistów i wdrożenie whistleblowing,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie prawa,
 • nadzór nad prowadzoną działalnością maklerską, powierniczą,
 • identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego z wymagań prawnych,
 • zgłaszanie naruszeń prawa organom publicznym,
 • edukacja pracowników, wdrażanie standardów i rozwój świadomości compliance wśród członków i pracowników organizacji.

Aktualne szkolenia Compliance

Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

compliance

Czy stanowisko compliance managera jest dla mnie?

Od kandydata na stanowisko compliance managera wymaga się ukończonych studiów prawniczych, wiedzy biznesowej i edukacji ekonomicznej. Jeśli chcesz pełnić funkcję compliance managera musisz wykazać się jeszcze znajomością przedsiębiorstwa i danego profilu jego działalności, powinieneś wykazywać się odpowiednimi kompetencjami miękkimi i umiejętnością pracy z ludźmi.

Jeśli interesuje Cię praca w obszarze compliance, to powinieneś być również nastawiony na ciągły rozwój i poszerzanie swojej wiedzy. To z kolei umożliwią Ci szkolenia compliance, podczas których zdobędziesz należne umiejętności i rozwiniesz swoją wiedzę. Jako compliance manager czekają na Ciebie różne wyzwania i spore obowiązki w ramach utrzymania i prewencji zachowania zgodności z literą prawa.

Rozwój w obszarze compliance to również dla Ciebie różne stanowiska, które są zależne właśnie od Twojej wiedzy i doświadczenia. Do tych stanowisk zaliczamy:

 • compliance officer,
 • senior compliance officer,
 • manager obszaru compliance.

Zgodnie z wytycznymi KNF należy legitymować się odpowiednim poziomem kwalifikacji na wyżej wymienione stanowiska. W Stowarzyszeniu Compliance Polska opracowaliśmy odpowiedni system kształcenia i certyfikacji dla wszystkich poziomów. Sprawdź najbliższe szkolenia i pozwól sobie na rozwój kompetencji i stanowiska.